Tuesday, July 26, 2011

yoshinoya

kinou no doyoubi wa Yoshinoya ni tabeta. kono koto wa hajime toki yoshinoya no tabemono o tabeta. aji ga jyubun oishikatta yo :D. sore kara, nedan mo amari takakunatta.

chicken karage and cold ocha

original beef bowl + miso soup and hot ocha

No comments:

Post a Comment