Friday, June 24, 2011

weekend samui


puncak ni tomatta.
asoko ni hana ga takusan aru.
hiru no hi totemo samukatta.
ban no hi amari samukunakatta.
hana ga daisuki :)
toku ni baraa ga daisuki


wore : knit sweater Flea Market

No comments:

Post a Comment